Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-97658/2016.

ADATVÉDELEM

A Szinimpex  Kft.  által működtetett  https://www.futoszalak.hu  oldal, tiszteletben tartja az internetes oldalt  felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó  rendelkezései alapján Ön a  https://www.futoszalak.hu/internetes oldalán történő kapcsolatfelvételhez  szükséges adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Szinimpex Kft. az Ön adatait szükség szerint, e  kapcsolattartás keretében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást  kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a  Szinimpex Kft. (6000 Kecskemét, Bodzai u.  4.),  vagy  info@szinimpex.hu,  e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok  valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

1. Az adatkezelő megnevezése:
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Szinimpex Kft.  (6000 Kecskemét, Bodzai u. 4., képviseli: Kovács Szinisa, ügyvezető, e-mail cím:  info@szinimpex.hu)  mint  adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a  https://www.futoszalak.hu  (a továbbiakban:  Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott  személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő  adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. A kezelt személyes adatok köre:
A kapcsolatfelvétel során a felhasználó megadja az alábbi személyes adatokat:
Név,
Saját e-mail cím,
Telefonszám/fax,
Szállítási cím: (kötelező)
Kérdések,
Hogyan talált ránk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező  számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az  adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan  rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a  belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal  – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az  adatkezelő fér hozzá.

3. A sütik (cookie-k) alkalmazása:
Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit  (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő  szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag  a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.  A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt,  cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:
Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,  amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során  közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett  önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldalak  használatával, az adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával  adja meg.
Az adatkezelés célja a felhasználó és az adatkezelő közötti kapcsolattartás biztosítása. Az adatkezelő a  felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolattartás során és  annak érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai  rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel.  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől  eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges  kizárólag.
Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azt megadó felhasználó felel.  Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail  címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen  történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail  címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és  annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a  kérdéses adat törléséig tart.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír –  a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adójogszabályokban) meghatározott megőrzési  kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során vagy egyéb módon adott  további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik  közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az  adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső közreműködők adatkezelési  gyakorlatáért nem felelős.
A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően  meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes  adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére.
Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.  Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást  felhasználó részére.
A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését kérni. Adatkezelő a kérelem  beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra  helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges  adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
A felhasználó a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi  V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza  esetén.
Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során harmadik fél vagy  szándékosan valótlan adatokat ad meg vagy a weboldalak használata során bármilyen módon kárt okoz, úgy  az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben  minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának  megállapítása céljából.

Az e-mail címek felhasználása:
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére,  így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel a kapcsolattartás során.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a felhasználó részéről felmerülő kérdések  közlését és megválaszolását szolgálja a kapcsolattartás során, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Egyéb rendelkezések:
Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem  kapcsolhatóak össze a felhasználók által a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más  honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra  kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást  megtiltsa.
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai  intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg  mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan  felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan  módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló  magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Kelt: Kecskemét, 2016. július 1. napján